O nás


Chtěli bychom Vám o nás něco napsat. Kořeny vzniku našeho Mysliveckého spolku Vilém Ktiš, sahají až někam do poválečného období kdy na Šumavě a obecně v pohraničí vznikají po odsunu německých obyvatel na opuštěných pozemcích tzv. pastvinářská družstva. Na těchto pozemcích jsou zároveň utvářeny jenom několikačlenné myslivecké společnosti s malou výměrou.  V té době  si několik pracovníků pastvinářského družstva ve Ktiši pronajalo asi tři sta hektarů pozemků a utvořilo mysliveckou společnost. Mezi nimi byli Jan Prázdný a bratři František a Tomáš Kadlecové, bráchové, kteří v mysliveckém spolku vykonávali myslivost až do roku 2003 a 2006.

V roce 1948 dochází ke slučování těchto malých mysliveckých společností a vzniká myslivecké sdružení Ktiš, kde jsou tito myslivci zakládajícími členy. Jan Prázdný jako předseda a pan Medřický jako myslivecký hospodář.

Již v té době ve Ktiši jejich přičiněním vzniká honitba o výměře  asi 1900 ha.
V této době je zde myslivecky obhospodařována a lovena především zvěř drobná: zajíc, bažant, ale i koroptev, dost početný je i tetřívek a jeřábek. Ze zvěře spárkaté je to především zvěř srnčí a velice sporadicky černá. Vysoká jelení zvěř zde v té době ještě téměř vůbec  není zastoupena.
    Honitba se nachází v podhorské oblasti Šumavy. Nejvýše položeným místem je vrchol Ktiška 911,4 m n.m., pod jehož úpatím stávala před válkou  stejnojmenná osada (Lichteneck). Nejníže položenou je  osada Dobročkov 650m n.m.

Honitba sousedí na jihu s režijní honitbou vojenských lesů,kde do r. 1945 myslivecky hospodařili v několika vyhlášených revírech (Křištanov,Ondřejov,Černý les a Horní les Schwanzerbergové a kterou od roku 1950 obhospodařují vojenské lesy Horní Planá, v celém komplexu Vojenského výcvikového prostoru Boletice. Dále jsou sousedy na západě honitba Polučí, na severu honitba Chroboly a na východě honitba Smědeč.     Členská základna se v té době rekrutuje především z obyvatel Ktiše, zaměstnanců státního statku, který zde v té době hospodaří a zaměstnanců státních lesů. V padesátých letech dochází v mysliveckém sdružení Ktiš k nárůstu počtu členů. Myslivost se stává lidovou.Po vyjití ,,Zákona o myslivosti“ v roce 1962 byla pravděpodobně vytvořena honitba v dnešních hranicích v té době ještě s částí Rovenců.
       V průběhu uplynulých sedmdesáti let dochází v honitbě i v mysliveckém sdružení Ktiš k celé řadě změn jež jsou popsány ve stati „historie MS“

Od sedmdesátých let dochází  k výrazným změnám týkajících se především chovu zvěře, kdy následkem nešetrného zemědělského hospodaření, používání chemie v zemědělství, v té době módních meliorací, ale také masivním nárůstem stavů černé zvěře dochází k výraznému úbytku zvěře drobné. Postupně mizí bažant a koroptev, na neúnosné stavy se dostává tetřívek, jeřábek a nakonec i zajíc.
Na druhou stranu se v honitbě zvyšují stavy zvěře vysoké jelení a černé jež má vynikající podmínky pro život v sousedním vojenském prostoru Boletice a expanduje na pozemky naší honitby, v  letních měsících především do polí za potravou a v zimě z vojenského prostoru odchází před vysokou sněhovou pokrývkou a tvrdou zimou.

V osmdesátých letech je  na Šumavu ochranáři vysazen rys ostrovid, který se po nějakém čase objevuje i v naší honitbě a postupně se u nás zabydluje a stává trvalým obyvatelem. Tento, dnes u nás vrcholový predátor, zasazuje poslední ránu již tak zdecimovaným stavům drobné zvěře a více jak z poloviny likviduje stavy zvěře srnčí, zaznamenán byl i výskyt vlka.

    Z dalších známých predátorů se v honitbě vyskytuje liška jejiž stavy se snaží členové MS úspěšně držet na co nejnižší úrovni, dále pak jezevec, obě kuny, tchoř i obě lasice.
        I v životě mysliveckého sdružení v průběhu uplynulých sedmdesáti let dochází taktéž k řadě změn. Několikrát se za tu dobu změní vedení MS, ve kterém se střídají některé výrazné osobnosti jako například p. Vilém Tvrdek, mnohaletý myslivecký hospodář, po kterém je po jeho smrti pojmenováno i myslivecké sdružení a myslím, že zde mohu v této souvislosti vzpomenout i pana Josefa Svatka, Tomáše Kadlece a Josefa Čermáka. Mění se i počty členů MS, jež se pohybují většinou kolem třiceti. V současné době je počet „třicet“ členů stanoven jako strop, přičemž tři  místa jsou blokována na tzv. poplatkové hosty na lovecký balíček.

V lednu 1983 dochází ke sloučení MS Ktiš  s MS Smědeč  v Myslivecké sdružení „Myslivec“ Ktiš. V té době, po sloučení čítá myslivecké sdružení 35 členů a myslivecky obhospodařuje honitbu o výměře  2896 ha.
V těchto letech  se podaří členům MS vybudovat ze staré předválečné budovy školy mysliveckou klubovnu, kterou nedlouho po jejím zprovoznění MS bohužel však prodá jednomu ze svých členů, Milanu Korytovi, který zde otevírá hospodu, jež se později stává trvalou základnou mysliveckého sdružení Ktiš. Po deseti letech sjednocení se opět MS „Myslivec“ Ktiš rozdělí na MS Smědeč a  MS Vilém Ktiš.

    V následujících letech se myslivecké sdružení  podílí významnou měrou na kulturním dění v obci. Každoročně, zpravidla v měsíci listopadu pořádá Hubertskou zábavu a v lednu Poslední leč. Akce, které jsou oblíbeny a hojně navštěvovány nejenom samotnými myslivci, ale i veřejností.
V roce 2004 opravují členové MS u cesty do Křížovic staré torzo kapličky a 6. listopadu uvedeného roku je tato vysvěcena  a zasvěcena sv. Hubertovi. Prostor na louce za  mysliveckou kapličkou se stal důstojným místem pro ukončení  společných naháněk, k výřadům a k vzdání poslední, myslivecké  pocty ulovené zvěři.
    Další akcí, která na tomto místě občas probíhá, když to počasí dovolí, je „Slavnostní členská schůze MS k měsíci myslivosti“.

Myslivecký spolek každoročně, již po 15 let organizuje střeleckou soutěž „O pohár Josefa Čermáka“, bývalého mysliveckého hospodáře, jenž výtečně representoval MS na mysliveckých střeleckých soutěžích po celé republice a  jehož jméno zaštiťuje toto naše skromné střelecké klání.
    V roce 2005 se naše MS stalo pořadatelem okresní výstavy mysliveckých trofejí okresu Prachatice jež byla v té době velice kladně hodnocena.

    Myslivecký spolek, prostřednictvím části svých členů nepravidelně, se snahou alespoň jedenkrát ročně organizuje pro děti místní základní školy, tzv. Dětský myslivecký den, nebo Mysliveckou vycházku na kterých presentuje a přibližuje dětem školy ve Ktiši činnost a práci myslivců v přírodě, kdy alespoň malou mírou se tak snaží o výchovu a zapálení  budoucí generace myslivců.

V roce 2008 k 1. březnu bylo započato s internetovými stránkami MS Vilém Ktiš, které v té době spravoval JUDr. Jan Kandl. Nyní jsou nové tránky, které spravuje Josef Szarka a opět i JUDr. Jan Kandl. Členská základna v této době měla celkem 28 členů a 1 adepta. a to:
    František Bukovský st., František Bukovský ml., Josef Čermák, Martin Dolák, Zdeněk Dvořák, Alois Janáč, Petr Janáč, Karel Jurčík, Jan Kandl, Josef Kordík, Milan Koryta, Jan Kraus, Jaroslav Michal, Jaroslav Mikula st., Jaroslav Mikula ml., Vladislav Němeček, Michal Novák, Miloslav Pecivál, František Pilát, Josef Prenner, Eduard Rudolf, Josef Svatek, Vladimír Šírek, Vladimír Šober, Karel Tunka, Robert Tunka, František Uhlík a Miran Velkoborský (adept Petr Mikula).

MS se vcelku pravidelně snaží o doplňování a omlazování členské základny. Cílem je především získávat mladé členy z místa a okolí. MS má pro nastupující nové členy stanovenu dvouletou zkušební dobu, kdy adept členství v MS Ktiš má po zkušební dobu stejná práva a povinnosti jako člen.
        Z pohledu myslivosti je v MS věnována potřebná pozornost péči o zvěř, která je v jednadvaceti krmelcích, účelně rozmístněných po celé honitbě v zimních měsících,  v době strádání  pravidelně přikrmovánaHonitba je rozdělena do čtyř úseků o které pečují za každý úsek jedna z mysliveckých  stráží.
V současné době máme vybudováno pro potřebu pozorování a nebo lovu zvěře celkem 71 mysliveckých zařízení, posedů a krytých kazatelen.

Také myslivecké kynologii je spolkem věnována potřebná pozornost. MS má v současné době v držení 9 lovecky-upotřebitelných psů a to: 1 krát Český fousek, 2 krát Alpský brakýř jezevčíkovitý, 2 krát Štýrský brakýř a 4 krát jezevčík drsnosrstý, počty se mění dle potřeby zákona.

Členové MS každoročně na jaře odvádí ve dvou až třech brigádách brigádnickou činnost pro místní farmu, jako jakousi kompenzaci za škody způsobené zvěří na polnostech. Každý člen do 70-ti roků odpracuje minimálně 10 brigádnických hodin a spolek se zavázal odpracovat celkem nejméně 200 hodin.

       Poslední uzavřená smlouva o nájmu honitby  počátkem roku 2013 na dobu 10-ti let, říká, že honitba má rozlohu 1.829 ha, přičemž je 936,3 ha zemědělské půdy,  721,1 ha lesní půdy, 17,7 ha vodní plocha a 153,9 ha ostatní pozemky.

Honitba Ktiš má stanoveny normované stavy zvěře : jelení 8 ks, srnčí 57 ks a černé  5 ks, zajíc 30 ks.
 V roce 2015 došlo v souladu s Novým občanským zákoníkem číslo 98/2012 sb. k transformaci  našeho mysliveckého sdružení na myslivecký spolek a nově také zapsání našeho mysliveckého spolku do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem.

    Myslivecký spolek Vilém Ktiš měl k 1.12.2018 celkem 23 členů, 2 adepty členství a 1 poplatkového hosta na lovecký balíček, jmenovitě:
František Bukovský st., František Bukovský ml., Martin Dolák, Emil Dubravec, JUDr. Jan Kandl, Ing. Josef Kordík, Milan Koryta, Jan Kraus, Richard Kubeš ml., Richard Kubeš st, Jaroslav Michal, Jaroslav Mikula st., Jaroslav Mikula ml., Petr Mikula, Ing. Miloslav Pecivál, František Pilát DiS, MUDr. Vladimír Šírek, Květa Szarková, Lenka Szarková, Josef Szarka, Vladimír Šober, Karel Tunka, Robert Tunka a František Uhlík a Miran Velkoborský.
poplatkový host:  Jiří Kubačka.

Myslivecký spolek Vilém Ktiš měl k 31.3.2021 celkem 25 členů, žádné adepty na členství a 1 poplatkového hosta na lovecký balíček, jmenovitě:
František Bukovský st., František Bukovský ml., Martin Dolák, Emil Dubravec, JUDr. Jan Kandl, Ing. Josef Kordík, Milan Koryta, Jan Kraus, Richard Kubeš ml., Richard Kubeš st, Jaroslav Mikula st., Jaroslav Mikula ml., Petr Mikula, František Pilát DiS, MUDr. Vladimír Šírek, Květa Szarková, Lenka Szarková, Josef Szarka, Vladimír Šober, Karel Tunka, Robert Tunka a František Uhlík, Miran Velkoborský, Jiří Kubačka a Matůš Púhala.
poplatkový host: Aleš Novák

Myslivecký spolek Vilém Ktiš má k 26.3.2022 26 členů, byl přijat za člena Miloš Blažek na zkušební dobu.

Nájemní smlouva na další období od 1.4.2023 již nebyla uzavřena a Myslivecký spolek pokračuje bez honitby.

Myslivecký spolek od VČS konané dne 25.3.2023 řídí výbor mysliveckého spolku ve složení :


Předseda : Petr Mikula
Člen : František Pilát DiS.
Finanční hospodář : Květa Szarková

Kontrolní komise MS pracuje ve složení:
předseda : Vladimír Šober
členové : 0

Myslivecké stráže a myslivecký hospodář ukončili činnost – odevzdali průkazy a odznaky.

    Ve své myslivecké činnosti vycházíme ze  Zákona o  myslivosti  a  řídíme se Stanovami MS Vilém Ktiš a především „Provozním řádem“ MS Vilém Ktiš

Vilém Ktiš - O nás